CURRICULUM VITAE 

                     
   

  1. DADES PERSONALS:

 

Jordi Vidal Reynés

Professor d'Ensenyament Secundari 

Investigador

2. TITULACIÓ:

 
-Llicenciat en Filosofia i LLetres-Secció Història General (UIB, 1983-1988)

-Certificat d'Aptitud Pedagògica (ICE-UIB, 1988)

-Títol de Professor de Llengua Catalana (Conselleria de Cultura, Govern Balear, 1993) 

 
Idiomes:

 
a) Català:

 
-Curs de Llengua Catalana-Grau Mitjà (OCB-Palma, 1987).

-Cicle Elemental de Català (EOI, Palma, 1990)

-Certificat d'Aptitud Docent en Llengua Catalana (Conselleria de Cultura, Govern Balear, 1993).


b) Anglès:

 -A2 + (EOI)

-Nivell bàsic i intermedi (CCOO, 2014)

  

3. EXPERIÈNCIA DOCENT:

 
3.1 Professor d'Ensenyament Secundari:

 
a) Professor interí (1990-1993) de Ciències Socials, Llengua castellana, Llatí i Música:

 -Extensió Formentera (1990-91)

-Sant Joan Bosco (Ciutadella, 1991-92), 

-IES Xarc (Santa Eulàlia del Riu, 1992-93) Cap de Departament i Membre del Consell Escolar

L'any 1993 supera les Oposicions als Cos de Professors d’Ensenyament Secundari (Especialitat Geografia i Història) convocades pel MEC (BOE 19-8-1993) i per la Generalitat de Catalunya (DOGC 1-9-1993). Renuncia a aquestes darreres.

 
b) Funcionari en pràctiques:

 Josep Sureda i Blanes, Palma (Curs 1993-94 ): Professor de Geografia i Història.

 
c) Funcionari de Carrera des de 1994

  
1. Destinació definitiva: IES Josep Sureda i Blanes (Palma): Professor d'àmbit i suport (1994-1999)

        · Representant del Claustre al CEP (1995-96)

* L’1 de gener de 1998 és transferit com a funcionari del MEC a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 Curs 1998-99:

a) Permís sindical (1.9.98-14.2.99).

b) IES Emili Darder (15.2.99-31.8.99) en Comissió de Serveis, adscrit al Departament d'Orientació (Area de Suport)

  
2. Destinació definitiva a l'IES S'Arenal. 
Professor de Geografia i Història (1999-2013)

 Curs 2012-2013 en Comissió de Serveis a IES Joan Alcover (Palma). Professor de Geografia i Història.

  
3. Destinació definitiva a l'IES Ses Estacions (Palma): Professor de Geografia i Història (2013-2017)

 4. Destinació definitiva a IES Josep M. Llompart (Palma): Professor de Geografia i Història (2017-2018)

Curs 2018-2019 en Comissió de Serveis a IEDIB. Professor de Geografia i Història

 

3.2 Tutor de Pràctiques (UIB)

 a)      Tutor de pràctiques del CAP (IES S’Arenal)

 -1999-2000
-2000-2001
-2002-2003
-2003-2004

 

b) Màster del Professorat (UIB)

 
-2009-2010 IES S’Arenal
-2010-2011 IES S’Arenal
-2015-2016 IES Ses Estacions

-2016-2017 IES Ses Estacions

 

3.3 Membre de Tribunal de Oposicions

 
-Juliol 2002: Secretari del Tribunal n. 2 de Geografia i Història. IES Francesc de B. Moll

 

4. ACTIVITATS DE FORMACIÓ

 

4.1 Relacionades amb la Docència:

 
-Acció Tutorial a les EEMM (2). CEP Menorca, 1992 (20 h)

-Aprendre amb la premsa. CEP Eivissa, 1993 (20 h)

-Didàctica de la Història de l'Art. CEP Eivissa, 1993 (20 h)

-Seminari Permanent d'ESO: I.B. Xarc. CEP Eivissa, 1993 (40 h)

-Seminari sobre l'ensenyament i la normalització lingüística als països de parla catalana. CCOO-Palma, 1993 (14 h). Activitat reconeguda pel MEC (1994)

-Itineraris pel Centre Històric de Palma. CEP Palma, 1994 (20 h)

-Iniciació a la Informàtica i al processador de textos. CEP Palma, 1995 (24 h)

-Formació bàsica inicial pels membres dels Departaments d'Orientació a Secundària. CEP Palma, 1995 (100 h)

-Diploma com a “Coautor del Proyecto de Innovación Educativa: Educación medioambiental interdisciplinar. El agua potable”. MEC, 1996

-Seminari Permanent de Coneixement del Medi (Geografia). CEP Palma, 1996 (25 h)

-Projecte innovació educativa. Ed. Medioambiental: L'aigua potable. CEP Palma, 1996 (35 h)

-Els valors de la publicitat. CEP Palma, 1997 (21 h)

-El cinema a l'àrea de les Ciències Socials. CEP Palma, 1999 (30 h)

-Coordinador de projecte Comenius 1.1 (2002-03). Conselleria d’Educació i Cultura (50 h)

-II Jornades sobre l’ensenyament de les Ciències Socials (2005). ICE/UIB 2005 (8 h)

-Curs d’iniciació a la llengua àrab. CEP Palma, 2007 (20 h)

-V Jornades d’ensenyament de les Ciències Socials. CEP Palma, 2008 (9 h)

-Portfolio Europeu de les Llengües 2008-2009 (20 h)

-Ús de Moodle (2009). CEP Palma (12 h)

-El futur del passat (2012). CEP Palma (24 h)

-Programa UCMA (2014-2016) IES Ses Estacions

-Inteligencia emocional en la interacción adultos/niños. UNED, 2016 (10 h)

-Programa de centres ecoambientals 2015-2016. DGFP, 2016 (30 h) 

-Formació per accedir a l'IEDIB. CEP, 2018 (40 h)

4.2 De caràcter científic:

 

-Estructures comercials i capital mercantil a la Mediterània s. XVI-XVIII. Problemes metodològics. Prensa Universitaria-Palma, 1988.

-IV Seminari d'Ideologies i Moviments Socials a les Illes Balears. ICE/UIB, 1989 (11 hores).

-VI Seminari de Societat, Ideologia i Moviments Socials a les  Illes Balears. ICE/UIB, 1993 (48 hores).

-I Jornades d'Orientació Genealògica. ADM-Palma, 1994/1995 (30 hores).

-Seminari sobre Ramon Llull i Nietzsche. UIB, 1995 (10 hores)

-L'Islam i el món àrab. Universitat Oberta-UIB, 1995 (20 hores)

-Curs d’iniciació a la llengua àrab. CEP-Palma, 2007 (20 hores)

-El Patrimoni gòtic de la Ciutat de Mallorques. UIB, 2015

-Curs Bàsic de Bíblia. ISCREB (2007-2011, sense acabar)

 

4.3 Programes internacionals

 
-Programa Comenius: Tourism in six european regions (1999-2003)

-Programa Pestalozzi: Memories of conflicts in Europe: How to deal with them in today’s history lessons (Riga, octubre 2015)

  
5. ASSISTÈNCIES

 5.1 Jornades d'Estudis i Seminaris

-Les Illes Orientals d'Al-Andalus i les relacions amb sharq Al-Andalus, Magrib i Europa cristiana (ss. VIII-XIII). V Jornades d'Estudis Històrics Locals, IEB-Palma, 1985.

-Fiscalitat Estatal i Hisenda Local (ss. XVI-XIX). Funcionament i repercussions socials. VI Jornades d'Estudis Històrics Locals (IEB, 1986)

-II Seminari Moviments socials i ideologies a la Mallorca Contemporània. ICE, 1986/1987

-XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó (IEB, 1987)

-Mallorca i el món mediterrani als segles XIV i XV. SAL, 1988

-III Seminari Moviments socials i ideologies a la Mallorca Contemporània. ICE, 1987/1988

-IV Seminari d'Ideologies i Moviments Socials a les Illes Balears. ICE/UIB, 1989

-El comerç alternatiu: Corsarisme i Contraban (ss. XV-XVIII). VIII Jornades d'Estudis Locals. IEB, 1989

-La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI). IX Jornades d'Estudis Històrics Locals. IEB, 1990

-VI Seminari de Societat, Ideologia i Moviments Socials a les  Illes Balears. ICE/UIB, 1993 

-Premsa, ràdio i televisió des d'una perspectiva històrica. XII Jornades d'Estudis Històrics Locals. IEB, 1993

-VIII Seminari Societat, Ideologies i Moviments Socials a les Illes Balears a l'Edat Contemporània. El Franquisme. UIB, 1995 (*)

-III Jornades d'Estudis Locals. Inca, 1996 (*)

-Jornades d'Estudis Locals en memòria de Mossèn Josep Capó. Santa Maria del Camí, 1997 (*)

-Mallorca entre els dos segles. Fundació La Caixa, 1998 (*)

-XII Congrés d’història de la medicina catalana. Pollença, 2002 (*)

-I Cicle "El món antic al cinema". UIB, 2003

-Esport i societat des d’una perspectiva històrica. Centre Cultural Sa Nostra, Palma, 2006 (*)

-La II República. XV Jornades d’Estudis Històrics Locals. IEB, 2006 (*)

-Col·loqui sobre Wagner. Club DM, 18.3.2013 (*)

-Col·loqui sobre Verdi, Club Diario de Mallorca, 7.11.2013 (*)

-Jornades sobre normalització lingüística a les Illes Balears, CCOO, Palma, 21/22 març 2014

-Cicle Centres d'Ensenyament a Palma. SAL, nov. 2015

-100 anys de l'IES Ramon Llull. 1916-2016. Gener/febrer 2016

-Jornades d'Història Contemporània. UIB, 14 i 15.4.2016 (*) 

-The Beatles: White album, 50 anys. CESAG, febrer/març 2018 (*)

 (*) Hi vaig participar com a ponent

 5.2 Assistència a conferències

Filippo Coarelli. El proyecto del Parque Arqueológico de Roma. UIB, 1984/1985

Pierre Lévêque: La génesis de la religión griega. UIB, 1984/1985

Ignasi Riera: Sindicalisme al Baix Llobregat. UIB, 4.12.1986

Josep Massot i Muntaner: Repressió a Mallorca durant la Guerra Civil. SAL, 10.2.1987

Ricard Soto: Ordenació del territori a Mallorca. Segle XIII. UIB, 11.2.1988

Antoni Riera: El comerç català a l'època de crisi. SAL, 24.2.1988

Pere Muntaner: Estructura social de la Mallorca del Antiguo Régimen. UIB, 10.3.1988

E. Martín Corrales: Comercio catalán (siglo XVIII). UIB, 22.3.1988

J.C. Maixé: Fuentes para el estudio de la economia mediterránea. UIB, 23.3.1988

García de Cortázar: Historiografía de la España Medieval. UIB, primavera, 1988

J. Sastre Moll: Què és el Reial Patrimoni. UIB, 16.5.1988

X. Salvà / A. Marimon: L'emigració a Mallorca, Menorca i Eivissa (1892-1900). UIB, 1988 

Emilià Páez: La I Internacional a Mallorca. UIB, 16.3.1989

A. Marimon: Les conseqüències de la Guerra de Cuba i de les Filipines a les Illes Balears. UIB, 17.3.1989

Joan Marí Cardona: Naixement de Santa Eulàlia del Riu. IES Xarc, 10.2.1993

Miquel Batllori: Despuig i la fidelitat als seus orígens mallorquins. CC Sa Nostra, 10.2.1994

J. Negreira: Historia del Regimiento de Infantería. Gran Hotel, 11.11.1997

Margalida Pons: Els poetes de postguerra i Miquel Costa i Llobera. Can Campaner, 12.3.2003

Inés Calderón: Pedro de Portugal, la itinerancia en el poder. SAL, 12.2.2013

Carles Amengual: Religiositat i salut. Monestir de Santa Magdalena (Palma), 25.2.2012

Jaume Bover: Els llibres de cuina i el col·leccionisme. Llibreria Born de Llibres, 28.4.2012

Alejandro Ysasi: Xam i els ex-libris. Llibreria Embat, 9.3.2013

Margarita Barrera: Halloween. Can Salas, 30.10.2013 

Mette Moltessem: De Raixa a Copenhagen. Can Bordils, 23.1.2014

Jaume Boada: Paranumismàtica balear. Llibreria Embat, 15.3.2014

Francesco Lenci: Cap a un món lliure d'armes nuclears. Can Domenge, 14.5.2014

Natalia Esquinas: Josep Llimona, escultor. ARCA, 23.7.2014

Fernando Pueyo: Jesús ¿historia o leyenda?. Club DM, 18.9.2014

M.A. Casasnovas: Menorca i la Guerra de Successió. Club DM, 29.1.2015

Magdalena Riera: El Sant Jordi d'Antoni Fuster. SAL, 15.3.2016

Ramon Gener: Salomé. Teatre Principal, 8.3.2016

Antoni Jordà: La Nova Planta a la Corona d'Aragó. Can Campaner, 31.3.2016

Pep Ferrer: 50 años del Revolver (Beatles). Sa Nostra, 16.4.2016

Magdalena Cerdà: La talla medieval. SAL, 4.12.2016

Juan L. Asuaga: La hipótesis del cazador. Club UH, Palma, 31.5.2017

Jaume Boada: Els ploms eclesiàstics. La Real, 16.8.2018

5.3 Homenatges

Aina Moll. IEB, 18.11.2010

Tomeu Barceló. Sa Nostra, 14.12.2010

Jaume Bover. Palau March, 16.12.2010


6. COL·LABORACIONS

 

-Exposició “La Guerra Civil del 1936 a Mallorca”. Ajuntament de Palma, desembre 1986

-Gran Enciclopèdia de Mallorca (1990-1998)

-Diari de l'escola del Diario de Mallorca (1995-1996)

-Catàleg de Publicacions Periòdiques de Mallorca 1779-1975 (UIB, 1998)

 -El Mundo-El Día de Baleares (2001-2007)

-Col·laborador del programa "El crepuscle" a IB3 Ràdio (2007-2010) i Ona Mediterrània (2014-2016)

-Programa "Ona Clàssica" a Ona Mediterrània (des de 2016)

-Suplement cultural Bellver del Diario de Mallorca (des de 2017)

 

7. CURSOS IMPARTITS

 

-L'àmbit Lingüístic i Social. “Seminari a Centres IES Arxiduc L. Salvador. Diversificació Curricular”. Ponència presentada l'11 de febrer de 1998

 -Ensenyament de la Història de les Illes Balears en xarxa. II Jornada sobre l’Ensenyament de les Ciències Socials a Secundària i Batxillerat. ICE-UIB, Palma, 21.4.2005

 -Geneaologia i reconstrucció de famílies per a l’assignatura Història social de la població (UIB, 2012 i 2013)

 

8. PONÈNCIES I COMUNICACIONS

 

-La defensa aèria de les Illes: reactors a Mallorca (1956-1963). VIII Seminari Societat, Ideologies i Moviments Socials a les Illes Balears a l'Edat Contemporània. El Franquisme. UIB, 1995. Comunicació llegida el 14 de desembre de 1995

 -Un aplec contra la blasfèmia a Inca (1914). III Jornades d'Estudis Locals. Inca, 1996. Comunicació llegida el 25 de maig de 1996

 -Santa Maria del Camí a les enciclopèdies. Jornades d'Estudis Locals en memòria de Mossèn Josep Capó. Santa Maria del Camí, 1997. Comunicació llegida el 16 de març de 1997

 -El setmanari Mallorca Dominical (1897-1901). Mallorca entre els dos segles. Comunicació llegida el 7 de maig de 1998

 -"Rey de Reyes”. Presentació i debat. La vida de Crist al cinema. Triennal 2001, Alcúdia,  1.6.2001

 -“La Misión”. Presentació i debat. La vida de Crist al cinema. Triennal 2001, Alcúdia, 6.7.2001

 -2001. Odisea de Kubrick. Conferencia-Coloquio Audiovisual / Joan Arbona, Jordi Vidal. Club Diario de Mallorca, 5.7.2001. Organiza ABABS

  -Gaspar i Antoni Reynés Font. Vida de dos metges mallorquins. XII Congrés d’història de la medicina catalana (Pollença, 2002). Comunicació llegida l’1 de juny de 2002.

 -Història del RCD Mallorca. Esport i societat des d’una perspectiva històrica. Centre Cultural Sa Nostra, Palma, 25.4.2006

 -La Copa Presidente de la República. Comunicació presentada a les XXV Jornades d’Estudis Locals. La II República. Palma, 23.11.2006

 -Centenari del RCD Mallorca. II Jornades d’Història Contemporània (UIB), 14.4.2016

 
  

9. PUBLICACIONS

Llibres

 
Història del RCD Mallorca / Miguel Vidal; Jordi Vidal. Documenta Balear, Palma, 2005. Pròleg de Mateu Alemany

 Guillem Reynés Font, Arquitectura i art a Mallorca. Antologia de textos a cura de Jordi Vidal Reynés. Documenta Balear, Palma 2006. Pròleg de Guillem Rosselló Bordoy

 Dentista de cocodrilos.  Columnas de opinión y cultura publicadas en El Mundo/El Día de Baleares (2001-2007) / Jordi Vidal. Documenta Balear, Palma, 2007. Prólogo de Román Piña Valls

 Els quatre elements. Articles (1987-2012). Documenta Balear, Palma, 2013. Pròleg d’Antoni Nadal

Lliure elecció de vers. Palma, 2015. Pròleg de Jaume Obrador

 Un siglo con el RCD Mallorca. Palma, 2016. Prólogo de Utz Claassen 
 

Edició i coordinació

 

Ferran Pujalte: Els pioners de la industrialització a les illes balears i altres escrits / Edició a cura de Jordi Vidal i Antoni Nadal. Documenta Balear, Palma, 2008

Josep Font i Trias (1913-2000). Estudis Balèrics 86/87 (2007) / Coordinadors: Sebastià Trias, Alexandre Font, Jordi Vidal

Cent anys de l’aviació a Mallorca (1910-2010). Estudis Balèarics 98/99 (2010) / Coordinadors: Jordi Vidal, F. Xavier del Hoyo, Arnau Company

  

Articles d’interès científic

 
-Interviu amb el coronel Joaquim Lassalle Pochot. Lluc (Palma) 736 (1987) 15-22.

-L'aviació a Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1939) / amb Antoni Marimon. El Mirall (Palma) 16 (1988) 6-9

-Mallorca i filatèlia. El Mirall (Palma) 34 (1990) 55-56

-Heràldica de l'Aviació de Guerra a Mallorca (1926-39). El Mirall (Palma) 38 (1990) p. 28-30

-Biografia de Gaspar Reynés Coll, mestre d'obres. Alaró, noves i parers 24 (1994) p. 10-12.

-Jaume Homar Reynés (1866-1934) / amb Guillem Bonet. Alaró, noves i parers 34 (1995) 9-11

-Alaró fa dos-cents anys. Alaró, noves i parers 40 (1995) 18-20

-El Primer de maig de 1902 a Palma a través d'una carta del mestre d'obres Gaspar Reynés i Coll. BSAL (Palma) 51 (1995) 309-314

-Mortalitat infantil a Palma (1891-1910). Lluc (Palma) 791 (1996) 36-38.

-Gaspar Reynés i Coll, mestre d'obres, in Ermita de Llubí 1896-1996. Notes històriques, Parròquia de Sant Feliu (Llubí), 1997, 47-49

-Un aplec contra la blasfèmia a Inca (1914). III Jornades d'Estudis Locals. Inca, 1997, 175-179

-Breu biografia de Josep Font i Arbós (1886-1964). Lluc (Palma) 797 (1997) 29-30

-Notes bibliogràfiques de l'arquitecte Guillem Reynés Font (1877-1918). BSAL (Palma) 53 (1997) 435-442

-Poesia i aviació a Mallorca: els Dornier 24. Lluc (Palma) 802 (1998) 20-24

-Santa Maria del Camí a les enciclopèdies. I Jornades d'estudis locals. Santa Maria del Camí, 1998, 295-302

-Els Dornier 24 a la Base del Port de Pollença. Punt Informatiu (Pollença) 85 (1999) 20-21

-Un sermó quaresmal a les darreries del segle XIX / José L de la Prieta, Jordi Vidal. BSAL 56 (2000) 443-450

-Biografia de l’arquitecte Guillem Reynés Font (1877-1918). Lluc 823 (2001) 10-14

-Setmana Santa Cinema Sant. Temps Moderns 81 (2002) 18-19

-La mort d’un poble o la missió guaraní del P. Gabriel. Temps Moderns 82 (2002) 21-22

-Toponímia castellanitzada de Formentera (1924). El Pitiús 2002. Institut d’Estudis Eivissencs, Eivissa, 2002, 129-131

-Gaspar Reynés Font (1884-1964) i Antoni Reynés Font (1888-1952). Vida de dos metges mallorquins. XII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Gimbernat (Barcelona) 37 (2002) 213-226

-Dues estacions cap a la mort. Dues dècimes del Via-Crucis en vers de Costa i Llobera. Cala Murta 23 (2002) 16-19

-El terremoto de Palestina de 1927 a través de una carta de una religiosa mallorquina. Raíces. Revista judía de cultura (Madrid) 50-51 (2002) 83-84, en català a Segell 2 (2006), 179-182

-El setmanari Mallorca Dominical (1897-1901) BSAL 58 (2002) 197-226

-La defensa aèria de les illes: Reactors a Mallorca (1956-1963). Lluc 832 (2003) 24-26

-La guerra de Ifni desde el aire. Conversación con el Coronel Manuel Vidal Perales. Cuadernos del Archivo Central de Ceuta 13 (2004) 241-252

-El P. Miquel Batllori a Internet. Estudis Baleàrics (Palma) 76/77 (2004) 187-194

-Jaume Homar Reynés, Rector de Montuïri de 1889 a 1913. Bona Pau 633 (2005) 21

-Josep Font i Arbós, en lluita contra la blasfèmia. Estudis Baleàrics 86/87 (2007) 221-231

-Bibliografia sobre s’Arenal. Llucmajor de pinte en ample 292 (2007) 11-13 / S’Unió de s’Arenal 245-247 (2007)

-La Copa Presidente de la República. XXV Jornades d’Estudis Locals. La II República. Palma, 2007, 585-596

-La festa de l’Epifania a Palma (1900-1921). Els amics al Pare Llompart. Museu de Mallorca, Palma, 2009, 508-517

-Cantorals i cançoners / amb Joan Parets Serra. Estudis Musicals 16 (2009) 69-82

 
 

10. ALTRES

 

-Tarjeta Nacional de Investigador n. 660. Ministerio de Cultura

-GOB

-Societat Arqueològica Lul·liana

-Institut d’Estudis Eivissencs

-Amics del Poble Sahruí

-Associació Balear Amics de Bandes Sonores (ABABS)

-Vocal del Club de Col·leccionisme de Mallorca

-ASPAS

-Ha publicat relats i poemes a diverses revistes literàries

-Programa "Ona clàssica" a Ona Mediterrània

-Suplement Bellver (Diario de Mallorca)